Jongeren moeten gaan inzien dat ze andere, betere mogelijkheden hebben. Het perspectiefplan is de concrete basis daarvoor. Hierin staat waaraan de jongere gaat werken, hoe dat verloopt en hoe zijn gedrag verbetert.

Lees meer

Observatieafdeling

Teylingereind beschikt als enige justitiële jeugdinrichting in Nederland over een observatieafdeling. Hier worden jongeren geobserveerd die ervan verdacht worden een of meerdere delicten te hebben gepleegd en waarbij sprake is van complexe problematiek.

Programma en onderzoeksteam

De jongeren doorlopen gedurende zeven weken een 24-uurs programma waarin ze door een (kinder- en jeugd)-psychiater, GZ-psycholoog, vaktherapeut, docent en pedagogisch medewerkers worden geobserveerd en onderzocht. De milieuonderzoeker rapporteert over de gezinsachtergrond en omgeving van de jongere. Bij het onderzoek is er standaard aandacht voor lichamelijke en medische zaken, intelligentie, onderwijsniveau en risicotaxatie. Op indicatie worden aanvullende externe (medisch) specialisten geraadpleegd. De observatie leidt tot een rapport aan de opdrachtgever met daarin een advies met betrekking tot de diagnostiek de eventuele relatie met het tenlastegelegde, het recidivegevaar en de noodzaak van behandeling en het strafrechtelijk kader. Bij jongeren die in het kader van de PIJ-maatregel worden geobserveerd wordt de directeur van de inrichting geadviseerd over de behandel-mogelijkheden en verlengingsadvies.

Observatie

Het verblijf duurt standaard 7 weken. Plaatsing gebeurt in het kader van een pro Justitia onderzoek op verzoek van de rechter of in het kader van een PIJ-maatregel op verzoek van de directeur van een JJI. De observatie is gericht op het uitbrengen van een adviesrapport. Het observatieonderzoek in Teylingereind is vergelijkbaar met het onderzoek in het Pieter Baan Centrum voor volwassenen.

Observatieklimaat

Het bijzondere van de observatieafdeling is dat er als het ware een film wordt gemaakt van de jongere. In een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving worden de jongeren geobserveerd in hoe zij zich bedragen in een groep met andere jongeren. Er is continue aandacht, ook in de nachten en in het weekend. YOUTURN, de basismethodiek van de justitiële jeugdinrichtingen, wordt aangepast gebruikt als observatiemethodiek. Extra aandacht wordt besteed aan de systeembenadering, risicotaxatie en aan intelligentieonderzoek.

Welke jongeren worden op de observatieafdeling geplaatst?

Pro justitia

 • ernstige strafbare feiten bij jeugdige- of ASR verdachte
 • moeilijk onderzoekbare jongeren
 • mediagevoelige zaken
 • groepsdelict, mogelijkheid tot medeverdachtenobservatie
 • vraagstelling niet te beantwoorden middels ambulant onderzoek
 • sprake van psychische problemen
 • of gezinsproblematiek
 • noodzaak tot groepsdynamische diagnostiek en interactieobservatie
 • onverwachte slecht bij de persoon passende, ernstige feiten of 'out of the blue' al dan niet in het kader van solo daderschap
 • sprake van voorgeschiedenis met hulpverlening
 • familie kan worden betrokken in het onderzoek
 • nader specialistisch onderzoek of proefbehandeling zijn aangewezen
 • contra-expertise

PIJ-maatregel

 • gestagneerde behandeling
 • advies over verlenging van de PIJ-maatregel
 • actualisering diagnostiek
 • behandelmogelijkheden

Jongere aanmelden

Het advies tot plaatsing komt veelal tot stand na een trajectconsult opgesteld door een psycholoog of psychiater via het NIFP of op advies van ambulante pro Justitia rapporteurs. De rechter beveelt al dan niet op vordering van het openbaar ministerie plaatsing op de observatieafdeling. Voor meer informatie over de aanmeldprocedure van jongeren, kunt u contact opnemen met de jongerenadministratie van de observatieafdeling.

T 071 - 305 55 52
Eaanmeldingen@teylingereind.nl