Jongeren in Teylingereind doen even niet meer mee in de samenleving, maar diep van binnen is dat juist wat ze willen. Een baan, een huis, een relatie, het gevoel dat je ertoe doet. Wij willen hen leren wat er nodig is om weer mee doen.

Lees meer

Inspectierapport Teylingereind

12-04-2012 De rechtspositie van jongeren in justitiële jeugdinrichting (JJI) Teylingereind is grotendeels goed gewaarborgd, er vindt een zorgvuldige screening van de jongeren plaats, de omgang met jongeren is respectvol en Teylingereind levert voldoende inspanning voor de reïntegratie van jongeren. Dat concludeert de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) in het gepubliceerde rapport van 11 april 2012.

De ISt oordeelt dat de uitvoering op veel criteria overwegend of volledig op orde is en het beleid en de check op de uitvoering ook in ruim het merendeel van de gevallen overwegend of volledig aan de relevante normen en verwachtingen voldoet. De ISt concludeert eveneens dat er voor Teylingereind een aantal urgente verbeterpunten ligt.

Deze verbeterpunten richten zich onder meer op het trainen van alle groepsleiders en beveiligers in de beheersing van grote (geweld)incidenten, het betrekken van groepsleiders bij het verbeteren van het personeelsbeleid, het zorg dragen voor een hogere mate van afstemming tussen de school en de inrichting, en het stelselmatig controleren op de werkzaamheden rondom de invoering van insluitingstitels. Daarbij is ook nadrukkelijk de groepsopstand van 3 oktober 2011 in ogenschouw genomen.

In 2011 is de ISt gestart met het doorlichten van de afzonderlijke JJI's. Teylingereind is de eerste JJI die middels een doorlichtingsonderzoek is beoordeeld. De ISt heeft in samenwerking met de Arbeidsinspectie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie van het Onderwijs in de periode tussen eind november en begin december 2011 Teylingereind doorgelicht op basis van het toetsingskader voor justitiële jeugdinrichtingen, zoals vastgesteld in november 2011. Ook de aan de inrichting verbonden school, de Burcht, is betrokken bij de doorlichting.

In reactie op het rapport van de ISt schrijft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) dat hij de aanbevelingen van de ISt plaatst in het continue proces van kwaliteitsverbetering, waarin de JJI's zich bevinden. Dat neemt niet weg dat deze aanbevelingen vragen om een adequate reactie van Teylingereind. De directie van Teylingereind heeft al enkele verbeteringen ingezet op de belangrijkste aanbevelingen. Zo heeft Teylingereind inzake de beheersing van agressie en geweld, afspraken gemaakt met PI Haarlem en PI Scheveningen over de inzet van hun Intern Bijstandsteam (IBT) bij calamiteiten. Daarnaast worden alle medewerkers vóór 1 juli 2012 getraind in de nieuwe methode omtrent het voorkomen en beheersen van geweld. Ook is op het gebied van onderwijs een aantal verbeteringen doorgevoerd. Er vindt inmiddels structurele afstemming plaats tussen de inrichting en de school, wat er voor zorgt dat eventuele bijzonderheden of incidenten over en weer bekend zijn.

Teeven stelt dat hij postitief gestemd is dat de eerste JJI die door de ISt is doorgelicht, overwegend op orde is en dat de urgente verbeterpunten direct door Teylingereind zijn aangepakt.