Keuzes maken is belangrijk. Zeker wanneer de jongere terugkeert in de maatschappij is het noodzaak dat hij heeft leren inzien hoe hij de goede keuzes maakt. Dus niet terugvallen in crimineel gedrag, maar toekomstgericht denken en doen.

Lees meer

Nieuwsbrief Teylingereind - maart 2016

23-03-2016

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de ouderavonden in Teylingereind, het voornemen van de staatssecretaris om drie justitiële jeugdinrichtingen te sluiten en de pilot WhatsApp waar medewerkers en jongeren aan hebben meegewerkt. We willen u als ketenpartner, professional, belanghebbende of geïnteresseerde graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen justitiële jeugdinrichting Teylingereind.

Jaarplan 2016

Actueel

Sluiten van inrichtingen | plannen 2016

Jaarlijks worden er prognoses gemaakt voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De meest recente prognose laat wederom een aanzienlijke daling zien in celcapaciteit in de periode 2016-2021. Indien het beleid niet wijzigt, kan dit resulteren tot een capaciteitsoverschot in 2021 van ongeveer 3.000 plaatsen in de gevangenissen en bijna 300 in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI's). Maandag 21 maart jl. heeft staatssecretaris Dijkhoff, ministerie V&J, het voornemen bekend gemaakt om drie JJI's (Lelystad, Keerpunt, Juvaid) en acht gevangenissen te sluiten de komende jaren. Uiteraard betreuren wij dit nieuws en leven we mee met de collega's van de betrokken JJI's. Teylingereind kan haar werkzaamheden voortzetten, we blijven meedoen. De plannen die Teylingereind heeft voor 2016 leest u in onderstaande download (op het moment van schrijven was Teylingereind nog niet op de hoogte van het voorgenomen besluit).

Koken op de leefgroep

Leven in Teylingereind

Ouderavonden

Teylingereind betrekt ouders/verzorgers actief bij het verblijf van hun kind in de inrichting. Zij zijn één van de belangrijkste factoren voor een succesvolle terugkeer naar de samenleving. Het doel van gezinsgericht werken is de relatie tussen jongeren en hun ouders te herstellen, verbeteren of versterken. Bij gezinsgericht werken kun je denken aan het samen vieren van feestdagen en diploma-uitreikingen, koken door ouders op de leefgroep, ouderavonden en gezinstherapie. Bij een ouderavond hebben de jongeren vaak zelf gekookt, er wordt gezamenlijk gegeten en de gezinsleden kunnen in gesprek met de groepsleiding, gedragswetenschapper, gezinstherapeut, individueel trajectbegeleider, docent en geestelijk verzorgers. Als afsluiting is er een rondleiding door het gebouw inclusief school De Burcht. Zowel jongeren als ouders zijn positief over de ouderavonden. Mitchell (17 jaar): "Het is goed om mijn ouders mijn eigen kamer te laten zien en wat meer tijd met elkaar te hebben dan tijdens een bezoekuur. Het is rustiger op de groep als er ouders zijn, niemand gaat gek doen." Moeder: "Het heeft mij gerustgesteld dat ik binnen heb kunnen kijken en weet waar mijn zoon verblijft. Goed om te zien dat ze zelf moeten opruimen en wassen, dat mag hij straks thuis ook doen."

Rabobank Clubkas Campagne

Meedoen in de omgeving

Rabobank Clubkas Campagne

Teylingereind heeft naar aanleiding van de Rabobank Clubkas Campagne een bijdrage ontvangen voor een fitnessruimte op de buitenplaats. Zowel sporten als buitenlucht is gezond, zeker voor de jongeren die bij ons verblijven. Door te sporten kunnen zij ontladen en ontspannen en frisse lucht geeft energie. Een mooie win-win situatie.

Opvang jonge vluchtelingen

In de vier paviljoens van Teylingereind worden sinds half januari 2016 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen, onder verantwoordelijkheid van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Er is plaats voor maximaal 56 vluchtelingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. De vluchtelingen zijn leerplichtig en volgen overdag onderwijs. De opvang is voor een half jaar met een mogelijke verlenging tot maximaal één jaar.

In Actie

In de media

In Actie - Festival Forensische Zorg

Move it! Een training om jongeren letterlijk in beweging te zetten en te motiveren voor behandeling. Tijdens het Festival Forensische Zorg 2016 gaven GZ-psycholoog Inge Simons en vaktherapeut PMT een workshop.

Gezinstherapie

Terugblikken

Congres Gezinsgericht werken

Oktober vorig jaar vond in Utrecht het congres Gezinsgericht werken plaats, georganiseerd door de Academische Werkplaats Forensische Zorg Jeugd. Samen met JJI Lelystad en Teylingereind is er hard gewerkt aan deze aanpak. De modules zijn aangeboden aan dhr. Levenkamp. In de middag waren er diverse workshops, verzorgd door medewerkers van beide inrichtingen, die hun praktijkervaringen met het betrekken van ouders deelden. "Gezinsgericht werken past volledig in de missie en visie van Teylingereind," benadrukt Esther Overweter, directeur-bestuurder.

Netwerkbijeenkomst bedrijven

Meedoen, dat wilt u toch ook? Dat was de vraag die wij een aantal bedrijven hebben voorgelegd. Wie helpt ons aan een goede stageplaats of werkplek? Onze troef was een jongen die in Teylingereind heeft gezeten. Zijn worsteling om zonder verklaring omtrent gedrag toch een stageplaats te bemachtigen. Zijn gedrevenheid om door te gaan ondanks de tegenslagen die hij op zijn pad tegenkomt. Het verhaal kwam binnen, ook bij de genodigden. De eigengemaakte koek en snack van de jongeren lieten de genodigden zich prima smaken. De vervolgvraag was simpel: Gaat u een stapje verder.... en daar hoefden een aantal genodigden niet lang over na te denken. De visitekaartjes zijn uitgewisseld en de eerste stappen naar samenwerken zijn gezet.

Goodyouthprison Forum

De organisatie Young in Prison gelooft dat oplossingen voor recidivisme gevonden kunnen worden door jongeren mee te laten denken. In het Youthlab werken zes ex-gedetineerde jongeren aan maatwerkstraffen. In deze straffen hebben jongeren de verschillende waarden van straffen (vergelding, resocialisatie, etc.) tegen elkaar afgewogen. Op het forum hebben de jongeren hun bevindingen besproken met de aanwezige bezoekers. Esther Overweter was aanwezig als panellid. Zij gaf aan een adviesraad in te stellen met oud-jongeren binnen Teylingereind.

WhatsApp

In ontwikkeling

Social media @ JJI

Teylingereind heeft meegedaan aan een pilot social media om te kijken of het gebruik van WhatsApp een positieve bijdrage kan leveren binnen een justitiële jeugdinrichting (JJI). Een aantal jongeren dat in de fase van onbegeleid verlof zit, heeft meegedaan. Samen met de begeleiders van deze jongeren kregen zij de beschikking over een mobiele telefoon met WhatsApp. Alle deelnemers geven aan dat de communicatie met de jongeren tijdens de pilot sterk is verbeterd. Leuk om te vermelden is dat tijdens de pilot de jongeren zelf initiatief nemen om te communiceren. Juist het laagdrempelige karakter van social media sluit goed aan op de leefwereld van de jongeren. Daarnaast levert het gebruik van WhatsApp tijdwinst op. Door de frequente en directe communicatie is het mogelijk voor de begeleiders om snel in te springen als zich een probleem voordoet.

De uitkomsten zijn positief, dus heeft de directie van de Dienst Justitiële Inrichtingen besloten om deze aanpak uit te rollen in alle JJI's. Voor Teylingereind betekent dit dat jongeren die in de fase van onbegeleid verlof en/of STP (scholings- en trainingsprogramma) zitten, de mogelijkheid krijgen via WhatsApp te communiceren met de begeleiders.

Nieuw Organiseren

Changing the Game gaat over anders, slimmer, duurzamer, lichter, oftewel: Nieuw Organiseren. Jonge professionals worden hierbij uitgedaagd om concrete initiatieven te bedenken die bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen organisatie. Drie pedagogisch medewerkers van Teylingereind doen hieraan mee, namelijk Elise, Houria en Aimeé. Houria: "Wat mij opvalt in Teylingereind is de enorme bereidwilligheid om mee te denken en dat men openstaat voor verandering. Elise: "Het thema dat in Teylingereind naar voren komt is: 'Hoe kunnen de groepsleiders dusdanig worden ondersteund door andere afdelingen, zodat zij zich volledig kunnen focussen op de begeleiding en behandeling van jongeren'." Na een brainstormmiddag met onder andere de deelnemers aan Changing the Game, gedragswetenschappers en teamleiders is direct een aantal acties in gang gezet dat bijdraagt aan transformatie. Changing the Game is nu ook specifiek gestart voor gesloten inrichtingen. Teylingereind is daarbij!

Resultaten

Een overzicht van een aantal belangrijke cijfers over 2015:

• 485 jongeren stroomden in, 448 jongeren stroomden uit

• 140 jongeren zijn vanuit het adolescentenstrafrecht ingestroomd

• 3 onttrekkingen begeleid verlof en 0 ontvluchtingen

• 85 incidenten waarbij sprake was van (een vorm van) fysiek geweld tussen jongeren

• 16 situaties waarbij sprake was van (een vorm van) fysiek geweld tegen medewerkers

• Gemiddeld verzuim medewerkers 4%

• Gemiddeld 228 medewerkers in dienst, waarvan 111 mannen en 117 vrouwen

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar geïnteresseerden in uw omgeving, zodat zij zich kunnen aanmelden