Aanmoedigen betekent in Teylingereind: kijken naar wat je kunt. Applaus kan iemand over de streep helpen. Zeker als dat van je ouders en je familie komt. Zij zijn wat ons betreft onmisbaar in het veranderingsproces.

Lees meer

Nieuwsbrief Teylingereind - juni 2016

23-06-2016

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de toekomst van het justitiële jeugdveld, onze bevlogen medewerkers en de wieleruitdaging die ondernemers en ex-gedetineerden aangaan. We willen u als ketenpartner, professional, belanghebbende of geïnteresseerde graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen justitiële jeugdinrichting Teylingereind.
beveiliging

Actueel

De toekomst van het justitiële jeugdveld

Zijn er momenteel nog acht locaties waar (verdachte) delinquente jongeren worden geplaatst, in de toekomst zijn dit landelijk wellicht twee grote inrichtingen en meerdere kleinschalige voorzieningen. Waarom deze verandering? De dalende instroom, korte verblijfsduur en de grotere afstand tussen de justitiële jeugdinrichting (JJI) en de leefomgeving van de jongere heeft ertoe geleid dat de jeugdstrafrechtketen onder de loep is genomen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hieruit is de Verkenning toekomst vrijheidsbeneming jeugdige delinquenten (VIV) voortgekomen. De ideeën die hierin staan, zijn terug te brengen tot drie concrete uitgangspunten:

  1. Een efficiënt en effectief proces van plaatsing en screening, gericht op het opstellen van een integraal plan van aanpak;
  2. Lokale/regionale, kleinschalige voorziening(en), waar jongeren zo dicht mogelijk bij het eigen leefsysteem verblijven tijdens de periode van vrijheidsbeneming;
  3. Landelijke voorziening(en) waarin jongeren met een specifiek profiel specialistische zorg en beveiliging krijgen.

De JJI's zijn gevraagd plannen in te dienen voor de eerste twee uitgangspunten. Binnenkort wordt bekend welke inrichtingen welke plannen, bij wijze van pilot, mogen gaan uitvoeren.

Mentor en jongere

Leven en werken in Teylingereind

Onderzoek wijst uit: betrokken en bevlogen medewerkers

Tweejaarlijks voert een onafhankelijk bureau een medewerkersonderzoek uit bij Teylingereind. Afgelopen mei waren de resultaten bekend. Medewerkers noemen als trotspunten collega's, de mate waarin jongerengericht wordt gewerkt en de ontwikkelingsmogelijkheden. Als verbeterpunten worden de onderlinge communicatie, de samenwerking tussen verschillende afdelingen en het elkaar aanspreken genoemd. Tevens laten de resultaten zien dat medewerkers tevreden, betrokken en bevlogen zijn. De cijfers die hieraan zijn toegekend zijn respectievelijk een 7,5 een 7,8 en een 7,5. Een prachtig resultaat dat onder andere is terug te zien in het lage ziekteverzuim.

Jongeren meest tevreden over veiligheid

In Teylingereind vindt structureel onderzoek naar het leef- en leerklimaat plaats. In april jl. is door Hogeschool Leiden (Expertisecentrum Jeugd) de 3e meting 2015-2016 gedaan. Aan de leefklimaatmeting namen 61 van de 90 jongeren deel, aan de leerklimaatmeting 33 leerlingen. Het leefklimaatonderzoek richt zich op vier schalen: ondersteuning, groei, sfeer en repressie. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten van een referentiegroep, bestaande uit alle jongeren die in 2014 verbleven in een JJI en deelnamen aan het onderzoek. Daarnaast zijn de resultaten vergeleken met de resultaten van de meting binnen Teylingereind in november 2015.

De jongeren beoordelen alle elementen van het leefklimaat met een voldoende rapportcijfer. Hiermee wijkt het totale leefklimaat niet noemenswaardig af van de referentiegroep. Het meest tevreden zijn de jongeren over de veiligheid op de leefgroep en het minst tevreden over de regels op de leefgroep. Ook de leerlingen van de interne school hebben alle elementen van het leerklimaat met een voldoende rapportcijfer beoordeeld. Zij beoordelen het totale leerklimaat en de veiligheid op school iets positiever dan de referentiegroep.
De resultaten worden op teamniveau besproken en waar nodig worden verbetertrajecten ingezet.

Bike Ride Challenge

Meedoen in de omgeving

Bike Ride Challenge | 2 juli 2016

Twee jongeren die in Teylingereind verbleven en de bestuurder van Teylingereind doen mee aan de Bike Ride Challenge. Dit is een wieleruitdaging die ervaren én onervaren fietsers uitdaagt om in een periode van vijf maanden te trainen voor het volbrengen van een tocht van 120 km in de Limburgse heuvels. De groep bestaat uit een mix van ondernemers, werkgevers, ex-gedetineerden en ex-verslaafden. Het doel? Ex-gedetineerden en ex-verslaafden (samen met ondernemers) door middel van sport een gezonde en duurzame leefwijze voor te houden. Tevens kunnen ze hiermee eigenwaarde, discipline en zelfrespect ontwikkelen. Ook krijgen zij een sociaal netwerk geboden en komen zij in contact met bedrijven om hiermee de directe kans op een baan te stimuleren. Zaterdag 2 juli vindt de fietstocht in Limburg plaats.

Vluchtelingen in paviljoens

Sinds januari 2016 zijn er in de paviljoens van Teylingereind minderjarige vluchtelingen binnengestroomd. Om kennis te maken met de nieuwe buren is de bestuurder van Teylingereind, Esther Overweter, samen met een aantal collega's op bezoek gegaan bij de medewerkers van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Het was schooltijd en zodoende waren alle jongeren in Den Haag waar zij onderwijs volgen. Momenteel verblijven er ruim 30 Syrische en Eritrese jongens en meisjes in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. De jongeren hebben geen ouders meer of hun ouders zijn nog in het land van herkomst. De medewerkers van het COA waren blij verrast met de kleurrijke placemats en de gevulde koeken die de jongeren van Teylingereind voor de bewoners hadden gemaakt.

Kennisquiz van de Bollenstreek

Afgelopen april was het weer zover: de Slag om de Bollenstreek vond voor de vijfde keer plaats. Een team van Teylingereind heeft meegedaan aan deze kennisquiz voor ondernemers en organisaties in de Bollenstreek. Dit jaar was het goede doel de omroep van de Bollenstreek, Bo. Teylingereind eindigde op de voorlaatste plaats, maar dat maakte de avond niet minder geslaagd.

groeifabriek

In ontwikkeling

Geloof in jezelf

Jongeren die op een langverblijfgroep verblijven, hebben meegedaan aan de pilot Groeifabriek Forensische Zorg. Dit is een online training met als doel jongeren te leren meer in hun ontwikkelingsmogelijkheden te geloven. Soms geloven jongeren, zonder dat ze het doorhebben, dat ze niet veel aan zichzelf kunnen veranderen. In De Groeifabriek leren zij dat ze kunnen veranderen en wat kan helpen om beter te worden in iets of om gedrag te veranderen. Ook raken ze gemotiveerd om te willen veranderen. Op die manier helpt De Groeifabriek jongeren om goede keuzes te maken.

De Groeifabriek is van oorsprong ontwikkeld voor leerlingen van het speciaal onderwijs. De training bleek effectief en nu is deze doorontwikkeld voor JJI's en gesloten jeugdzorg. Na deelname wijst een meting uit of de jongeren meer denken met een groeimindset, zich meer empowered voelen en grotere behandelmotivatie laten zien. Tot slot wordt gekeken naar een afname van depressie en agressie. Naast Teylingereind, werken ook JJI Lelystad, JJI Den Hey-Acker, De Hartelborgt en de Vaart mee aan dit onderzoek.

Omroep Bo

In de media

Omroep Bo

Als je meedoet, laat je van je horen. Zo was Esther Overweter 13 april jl. te gast bij radio Bo, de omroep van de Bollenstreek. De luisteraar heeft kunnnen horen wat Teylingereind voor inrichting is, wat de medewerkers en jongeren hebben bereikt het afgelopen jaar en waar de focus op ligt voor 2016.

Jaarverslag 2015

Terugblikken

Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 is alweer even achter ons, maar we kijken hier met trots op terug. Weer een jaar waarin de jongere centraal heeft gestaan, mooie resultaten zijn behaald en er goed is samengewerkt met ouders, ketenpartners en de omgeving. Om een eerste indruk te geven, een aantal feiten over afgelopen jaar:

  • Met 95% van de ouders was wekelijks contact
  • 121 door jongeren behaalde onderwijscertificaten en diploma's, waarvan 65 landelijk erkende
  • 47 forensische observatieonderzoeken afgerond, waaronder 13 in het kader van adolescentenstrafrecht
  • 69 MDFT-trajecten, waarvan 32 binnen zijn gestart en na vertrek buiten zijn voortgezet mede dankzij samenwerking met ketenpartners

Nieuwsgierig naar meer?

Jongere en pedagogisch medewerker

Vacatures

Is werken bij Teylingereind jou op het lijf geschreven? Solliciteer voor groepsleider, pedagogisch medewerker, gedragswetenschapper of financieel administratief medewerker via www.teylingereind.nl

Jongere op school

Resultaten

Een overzicht van een aantal belangrijke cijfers over het eerste trimester van 2016:

• 173 jongeren stroomden in, 175 jongeren stroomden uit

• 37 jongeren zijn vanuit het adolescentenstrafrecht ingestroomd

• 1 onttrekking begeleid verlof en 0 ontvluchtingen

• 31 incidenten waarbij sprake was van (een vorm van) fysiek geweld tussen jongeren

• 13 situaties waarbij sprake was van (een vorm van) fysiek geweld tegen medewerkers

• Gemiddeld verzuim medewerkers 6,2 %

• Gemiddeld 237 medewerkers in dienst, waarvan 115 mannen en 122 vrouwen

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar geïnteresseerden in uw omgeving, zodat zij zich kunnen aanmelden