Kompaswaarden

Verantwoordelijk

We zorgen voor de uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen die zijn opgelegd en dragen mede daardoor bij aan de veiligheid van de samenleving en de geloofwaardigheid van het strafrecht. Dit vraagt van iedereen in Forensisch centrum Teylingereind risicobewust denken en handelen.  We dragen zorg voor de veiligheid van de jongeren en bieden hen passende begeleiding en behandeling. We bieden een veilige werkomgeving voor medewerkers, waardoor we hen in staat stellen hun werk met jongeren goed te kunnen uitvoeren. Iedere medewerker toont eigenaarschap in de uitoefening van zijn functie: neemt initiatieven, spreekt zich uit en is in staat zelfstandig besluiten te nemen die binnen de eigen beïnvloedingssfeer liggen.

Samen

Het realiseren van onze opdracht vraagt om intensieve samenwerking. Allereerst met de jongeren en hun ouders en ook het systeem waar de jongere onderdeel van uitmaakt. Ook gaat het om de samenwerking tussen alle disciplines die binnen Forensisch centrum Teylingereind werkzaam zijn. De Burcht en Forensisch centrum Teylingereind zijn cruciale partners in het aanbieden van een dagprogramma dat ontwikkeling van de jongeren stimuleert. Ook externe partners zijn essentieel in het kunnen uitvoeren van onze opdracht. We zoeken partners buiten de muren actief op en stellen hen in staat om binnen de muren aan de slag te gaan met jongeren.

Toekomstgericht

Het verblijf in Forensisch centrum Teylingereind zorgt vaak voor een crisis bij de jongere en diens ouders/systeem; het is te beschouwen als een life event. We maken daar op een goede manier gebruik van door te zoeken naar aanknopingspunten voor veranderingen en zetten passende interventies in. We richten ons vanaf de eerste dag van verblijf op het leven na detentie. We zijn binnen en buiten bezig met wat jongeren nodig hebben om een goede toekomst voor zichzelf op te bouwen. Die toekomst ligt buiten, maar begint al binnen. Daarmee maken we doorlopende trajecten mogelijk. We investeren voortdurend in mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers, omdat zij zich dagelijks inzetten om de jongeren goed te begeleiden. Deze investeringen dragen ook bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We realiseren verbeteringen in onze manier van werken en organiseren door te leren van ervaringen. We staan open voor feedback vanuit de wens om te groeien en ontwikkelen.  

Geloof in verandering

De jongeren in Forensisch centrum Teylingereind worden verdacht van ernstige strafbare feiten of zijn daarvoor veroordeeld. Daarnaast hebben ze zelf vaak ernstige problemen. De begeleiding en hulpverlening die eerder zijn aangeboden hebben onvoldoende effect gehad in het verminderen van de (gedrags)problemen en de criminaliteit. Onze opdracht is om de detentie te gebruiken om een positieve ontwikkeling van jongeren mogelijk te maken. Dit draagt bij aan een goede resocialisatie. Onze ambitie is daarom dat de tijd in Forensisch centrum Teylingereind zinvol en betekenisvol is voor hun ontwikkeling. We stimuleren jongeren te leren van gemaakte fouten en andere keuzes te maken. Wij geloven in het geven van herkansingen. Wij helpen hen in zichzelf te geloven en te ervaren dat zij kunnen veranderen.