Missie, visie & kompaswaarden

Teylingereind wil dat het verblijf van een jongere zinvol is. Dat hij leert en dat hij groeit. En dat niet alleen wij dat zien, maar ook hijzelf en zijn omgeving. Hoe we dat voor ons zien, leest u in onze missie & visie. In onze kompaswaarden leest u welke kernwaarden Teylingereind belangrijk vindt en waarom.

Missie

Bij Forensisch centrum Teylingereind willen we dat de tijd die een jongere bij ons doorbrengt zinvol is. Dat hij leert en dat hij groeit. Dat is voor ons geslaagd als niet alleen wij, maar ook de jongere en zijn omgeving dat zien.

Onze slogan is Meedoen, dat wil jij toch ook? Wij geloven dat iedereen uiteindelijk positief mee wil doen in de samenleving. In Teylingereind helpen we jongeren die door de rechter bij ons geplaatst zijn om weer mee te leren doen. Met hun ouders, hun omgeving en boven alles: in de maatschappij.

Visie

Om te zorgen dat een jongere weer positief mee kan doen in de samenleving, kijken we naar wat hij kan, wat hij wil en wat hij nodig heeft. We bieden elke jongere een individueel traject om hem de beste kansen te bieden op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Dat doen we door hem te leren weer regie te nemen over zijn eigen leven en de juiste keuzes te maken.

Tijdens het verblijf van een jongere in Teylingereind staat zijn leven niet op pauze. Het is slechts een schakel in de levensloop van de jongere en in de keten van zorg om de jongere heen. Wij vinden het onze taak om te zorgen dat deze schakel aansluit op de keten. Dat doen we door het systeem van de jongere, zoals zijn ouders en gezin, te betrekken en te ondersteunen. En door actief de samenwerking met partners uit de keten te zoeken.

Hiervoor ontwikkelen en realiseren we, in nauwe samenwerking met interne school De Burcht, een aanbod voor jongeren dat is afgestemd op de vraag vanuit de samenleving. Onderwijs en arbeidstoeleiding vinden we belangrijk. Daarom is het een essentieel onderdeel van ons dagprogramma.

We gebruiken observaties, forensische zorg en risico-taxaties om het aanbod te ondersteunen en onderbouwen. Daarbij hebben wij expliciet aandacht voor de impact van delicten op slachtoffers en de materiële en maatschappelijke schade die deze delicten met zich meebrengen.

Door een succesvolle terugkeer in de samenleving hopen we een wezenlijke bijdrage te leveren aan de veiligheid in de samenleving en het terugdringen van recidive.

Kompaswaarden

VERANTWOORDELIJK 

We zorgen voor de uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen die zijn opgelegd en dragen mede daardoor bij aan de veiligheid van de samenleving en de geloofwaardigheid van het strafrecht. Dit vraagt van iedereen in Forensisch centrum Teylingereind risicobewust denken en handelen.  We dragen zorg voor de veiligheid van de jongeren en bieden hen passende begeleiding en behandeling. We bieden een veilige werkomgeving voor medewerkers, waardoor we hen in staat stellen hun werk met jongeren goed te kunnen uitvoeren. Iedere medewerker toont eigenaarschap in de uitoefening van zijn functie: neemt initiatieven, spreekt zich uit en is in staat zelfstandig besluiten te nemen die binnen de eigen beïnvloedingssfeer liggen.

SAMEN

Het realiseren van onze opdracht vraagt om intensieve samenwerking. Allereerst met de jongeren en hun ouders en ook het systeem waar de jongere onderdeel van uitmaakt. Ook gaat het om de samenwerking tussen alle disciplines die binnen Forensisch centrum Teylingereind werkzaam zijn. De Burcht en Forensisch centrum Teylingereind zijn cruciale partners in het aanbieden van een dagprogramma dat ontwikkeling van de jongeren stimuleert. Ook externe partners zijn essentieel in het kunnen uitvoeren van onze opdracht. We zoeken partners buiten de muren actief op en stellen hen in staat om binnen de muren aan de slag te gaan met jongeren.

TOEKOMSTGERICHT 

Het verblijf in Forensisch centrum Teylingereind zorgt vaak voor een crisis bij de jongere en diens ouders/systeem; het is te beschouwen als een life event. We maken daar op een goede manier gebruik van door te zoeken naar aanknopingspunten voor veranderingen en zetten passende interventies in. We richten ons vanaf de eerste dag van verblijf op het leven na detentie. We zijn binnen en buiten bezig met wat jongeren nodig hebben om een goede toekomst voor zichzelf op te bouwen. Die toekomst ligt buiten, maar begint al binnen. Daarmee maken we doorlopende trajecten mogelijk. We investeren voortdurend in mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers, omdat zij zich dagelijks inzetten om de jongeren goed te begeleiden. Deze investeringen dragen ook bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We realiseren verbeteringen in onze manier van werken en organiseren door te leren van ervaringen. We staan open voor feedback vanuit de wens om te groeien en ontwikkelen.  

GELOOF IN VERANDERING 

De jongeren in Forensisch centrum Teylingereind worden verdacht van ernstige strafbare feiten of zijn daarvoor veroordeeld. Daarnaast hebben ze zelf vaak ernstige problemen. De begeleiding en hulpverlening die eerder zijn aangeboden hebben onvoldoende effect gehad in het verminderen van de (gedrags)problemen en de criminaliteit. Onze opdracht is om de detentie te gebruiken om een positieve ontwikkeling van jongeren mogelijk te maken. Dit draagt bij aan een goede resocialisatie. Onze ambitie is daarom dat de tijd in Forensisch centrum Teylingereind zinvol en betekenisvol is voor hun ontwikkeling. We stimuleren jongeren te leren van gemaakte fouten en andere keuzes te maken. Wij geloven in het geven van herkansingen. Wij helpen hen in zichzelf te geloven en te ervaren dat zij kunnen veranderen.